ECZACIBAŞI HOLDİNG A.Ş. GEL Bİ KEŞFET LİSE BAŞVURU SÜRECİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Eczacıbaşı Holding A. Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

a) Kişisel Verileriniz, İşleme Amaçlarımız ve Hukuki Sebebimiz

 

Gel Bi Keşfet Webinar programına yapmış olduğunuz başvurunuzun alınması ve sonrasında webinara katılımınızın sağlanması, izleyen dönemde oluşabilecek kariyer fırsatlarına ilişkin bilgilendirilmeniz için gerekli süreçlerin yürütülmesi amacıyla gerekli insan kaynakları operasyonlarının kurgulanması, icrası ve geliştirilmesi amaçlarıyla (“Amaçlar”) toplanan kimlik bilgileriniz (ad-soyad, doğum tarihi), iletişim bilgileriniz (e-mail adresi, telefon, yaşadığı şehir), mezun olunan okul, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine;  kariyer fırsatları ve etkinlikleri (açık pozisyon, staj programları, webinarlar vb.), kariyer eğitim ve gelişim fırsatlarına ilişkin bilgilendirme, webinar memnuniyetine ilişkin değerlendirmelere katılım sağlayabilmeniz amaçlarıyla tarafınızla iletişim kurulması talebiniz kapsamında vereceğiniz onaya ve  temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak Şirket tarafından işlenebilecektir.

 

b) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından yukarıda yer alan Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi maksadıyla; tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişi veya kuruluşlara, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Eczacıbaşı Kariyer platformunda özgeçmişinize ulaşıp görüntülenmesini istediğiniz Eczacıbaşı Topluluk şirketlerini seçmeniz halinde kişisel verileriniz, ilgili Eczacıbaşı Topluluk şirketi ile paylaşılacaktır. Bu kapsamda, özgeçmişinizin görüntülenmesini istemediğiniz topluluk şirketlerini seçme ve istediğiniz her an özgeçmişinizin hangi Eczacıbaşı Topluluk şirketi* tarafından görüntülenebileceğini değiştirme imkânınız bulunmaktadır.

*Eczacıbaşı Topluluk şirket listesi için: https://www.eczacibasi.com.tr/tr/markalar

 

c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

 

Kişisel verileriniz, yapmış olduğunuz webinar katılımınızın değerlendirilmesi amacıyla Gel Bir Keşfet websitesi kanalıyla elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

d) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

 

Kişisel verilerinizin Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.eczacibasi.com.tr/kvk/VeriSahibiBasvuruFormu.pdf adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

 

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Eczacıbaşında Yaşa